Adatvédelmi nyilatkozat

1. BEVEZETŐ
Labistaff Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

2. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:
Kapcsolati adatok:
Teljes jogi név: Labistaff Kft.
Képviselő: Lencsés Attila
E-mail cím: info@happyspine.hu
Adószám: 29174443-1-41
Székhely: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 73. földszint 2.

3. FOGALMAK MAGYARÁZATA
3.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3.3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

3.4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

3.5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

3.6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

3.7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elve.

4. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
4.1. A személyes adatok:

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

5. ADATVÉDELMI INTÉZKEDÉSEINK
5.1. SSL tanúsítvány (Let’s Encrypt Authority) használata: Ez arra szolgál, hogy létrejöhessen egy biztonságos, titkosított csatorna a Felhasználó és a Szolgáltató szervere között. Ezáltal kizárjuk az adatok kiszivárgásának lehetőségét: személyes adatok, bankkártya adatok, stb.

5.2.WordFence WordPress bővítmény használata: Ennek segítségével a weboldalon elleni támadásokat küszöböljük ki és védjük a Felhasználók által megadott adatokat.

5.3. Az adatbázisunkban az adatokat pszeudonimizált módon tároljuk, amely lehetővé teszi, hogy külső fél számára olvashatatlanok legyenek ezek az adatok.

5.4. Egy külön erre a célra létrehozott űrlapon keresztül biztosítjuk a Felhasználóinknak, hogy személyes adataik módosítását vagy törlését indítványozzák. (Az űrlap 11. pontban található)

Az üzleti tevékenységünk zavartalan működéséhez külső partnereink számára is biztosítanunk kell szükségesszerű Felhasználói adatokat:

Tárhely szolgáltató a weboldal működéséhez.
IT szolgáltatók karbantartáshoz, hibaelhárításhoz.
Online fizetés elősegítő szolgáltatók a biztonságos online vásárláshoz.
Külső logisztikai partner a termékek kiszállítására.
Külső szakértők: Könyvelő, Ügyvéd, Üzleti tanácsadó stb.
Kormányzati szervek, amelyek a Szolgáltató üzleti tevékenységéről kérnek adatokat.
Hírlevél küldő szoftver marketing célú üzenetek eljuttatására.
Weboldalunk kizárólag olyan partnerekkel dolgozik együtt, akik maradéktalanul megfelelnek az EU-s GDPR törvény előírásainak.

Nemzetközi Adattovábbítás

5.5. A gördülékeny üzletmenet érdekében a Felhasználók adatait szükséges továbbítani az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül szolgáltató partnerekkel.

5.6. Előfordul, hogy a külsős partnerek nem biztosítanak hasonlóan magas szintű védelmet a felhasználói adatoknak. Viszont a megfelelő biztonsági feltételek megfelelősége nélkül az EU törvények tiltják az adatok továbbítását.

5.7. Adatszivárgás esetén megteszünk minden óvintézkedést, amit a 4. pont részletesen taglal. Ezért kizárólag csak olyan EU-n kívüli országoknak adunk át adatot, akik mindent megtesznek, hogy betartsák EU-US Privacy Shield jogi követelményeit.

Külső weboldal irányuló linkek

5.8. A Felhasználói élmény fokozása érdekében a Weboldal egyes tartalmainál megtalálhatóak olyan weboldal linkek, amik nem a Weboldal más aloldalára irányul. Továbbá megtalálhatóan a Weboldal oldalba ágyazva, olyan kódsorok, amik külső partnertől igénybe vett szolgáltatások működéséhez szükségesek.

5.9. A külső linkek használata lehetővé teszi más weboldalnak, hogy információkat gyűjtsenek a Felhasználókról.

A Felhasználókat értesítjük, hogy nem vállalunk felelősséget külső weboldal linkeket működtető Szolgáltatók adatvédelmi megfelelőségéért.

6. MARKETING ADATKEZELÉSI JOGALAPOK
6.1. Adatkezelési jogalapnak számítanak a következő események:

Bárminemű érdeklődés kifejezése a szolgáltatásaink vagy termékeink felé.
A Felhasználó igénybe vette Szolgáltatás valamelyikét.
A Szolgáltató weboldalának online megtekintése.
A Szolgáltatóhoz tartozó Facebook üzleti oldal meglátogatása.
A Felhasználó kifejezett hozzájárulása. (Hírlevél feliratkozás)
6.2. Marketing kommunikációnk során az Európai Unió Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) szabályozása alapján, vagyis csak akkor küldünk számunkra marketing-célú üzeneket, ha ezekhez hozzájárultak vagy vásároltak tőlünk.

6.3. A Felhasználónak joga van bármikor felfüggeszteni a hozzájárulást a hírlevelek alján található “leiratkozás”-ra felszólító hivatkozás megnyomásával, vagy kérheti az Weboldalban található, speciális erre a célra létrehozott űrlap segítségével.

7. MARKETING KOMMUNIKÁCIÓNKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK
7.1. Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Instagram/Twitter/Pinterest/Youtube stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

8.ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

8.1. név: Google Inc.

székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
adatfeldolgozás célja: személyre szabott hirdetés megjelenítése, felhasználói élmény növelése
adatfeldolgozással érintett adatok köre: cookie, email

8.2. név: Meta, Platforms Inc.

székhely: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025.
adatfeldolgozás célja: személyre szabott hirdetés megjelenítése, felhasználói élmény növelése
adatfeldolgozással érintett adatok köre: cookie, email

8.3. Tárhely szolgáltató:

név: MikroVPS ZRT.
székhely: 7150 Bonyhád, Jókai u 3.
adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás nyújtása, felhasználói élmény növelése
adatfeldolgozással érintett adatok köre: cookie, felhasználók neve, email címe, telefonszáma
9. FELHASZNÁLÓK JOGAI
A General Data Protection Regulation (GDPR) nevű törvény az alábbi jogokat biztosítja a Felhasználóknak (érintetteknek):

9.1. Az érintett tájékoztatása: A Felhasználó adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásának egyértelműnek és közérhetőnek kell lennie.

9.2. Az érintett hozzáférése a kezelt személyes adatokhoz: Az érintett bármikor hozzáférést kérhet a személyes adatainak kezeléséhez, módosításához és helyesbítéséhez egyaránt.

9.3. Törléshez való jog: Az érintett bármikor kérheti adatainak törlését, amelyek egyben az “elfeledtetéshez való jogot” is jelenti. Ezért az adatokat úgy kell törölni, hogy azt a későbbiekben ne lehessen helyreállítani.

9.4. Korlátozáshoz való jog: Az érintettnek joga van adatainak korlátozásához abban az esetben ha, az adatok pontosságát vita tárgyát képezheti, az adatkezelés egyértelműen jogellenes, vagy az érintett igényli az adataihoz való hozzáférést.

9.5. Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult, hogy a róla tárolt személyes adatokat számítógéppel olvasható formátumba kapja meg, ha arra igényt tart.

10. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
10.1. Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

10.2. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

10.3. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságoknak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

11. ADATMÓDOSÍTÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA
11.1. A Felhasználónak joga van információt kérnie a róla tárolt adatokról. Ilyen igény esetén egy elektronikus másolati példányt küldünk a felhasználónak, amit kérés esetén 14 munkanapon belül teljesítünk.

11.2. A Szolgáltató adatmódosító kérelem benyújtására egy speciális, direkt erre a célra készített űrlapot készített, amit az adatok kiadása előtt a személyazonosság bizonyítása miatt köteles kitölteni a Felhasználó.

 

12. FELHASZNÁLÓK JOGAI / PANASZKEZELÉS

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
13. ZÁRSZÓ
13.1. A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről